seasonality

  • Seasonality in clinical courses of Kawasaki disease
    Daisuke Shimizu, Takayuki Hoshina, Masaru Kawamura, Yoshie Tomita, Yasufumi Hidaka, Masumi Kojiro, Jun Muneuchi, Junji Kamizono, Kenichiro Yamaguchi, Yoshihisa Fujino, Koichi Kusuhara
  • Early excessive growth with distinct seasonality in preschool obesity
    Tsuyoshi Isojima, Noriko Kato, Susumu Yokoya, Atsushi Ono, Toshiaki Tanaka, Hiroshi Yokomichi, Zentaro Yamagata, Soichiro Tanaka, Hiroko Matsubara, Mami Ishikuro, Masahiro Kikuya, Shoichi Chida, Mitsuaki Hosoya, Shinichi Kuriyama, Shigeo Kure