Table 1

Jane’s exercise programme, week 1

Mon/TuesWed/ThursFri/SatSun/Mon
Walk10 metres25 metres20 metres twice50 metres
Throw & catch ball2 minutes4 minutes6 minutes8 minutes
Physio exercises1 set × 51 set × 71 set × 92 sets × 6