Article metrics

Download PDFPDF

Lipoatrophy in a patient on highly purified beef insulin.
Free

 

Online download statistics by month:

Online download statistics by month: November 2009 to August 2021

AbstractFullPdf
Nov 2009002
Dec 2009002
Jul 2010004
Apr 2011001
Jul 2011001
Dec 2011006
Jan 2012002
Feb 2012001
Mar 2012001
Apr 2012004
May 2012002
Jul 2012001
Aug 2012004
Sep 2012002
Oct 2012006
Nov 2012001
Dec 2012001
Jan 2013003
Feb 2013002
Mar 2013001
Apr 2013001
May 2013001
Sep 2013002
Dec 2013002
Jan 2014002
Mar 2014002
Apr 2014002
May 2014005
Nov 2014001
Dec 2014001
Jan 2015001
Feb 2015002
Mar 2015100
Apr 2015001
May 2015009
Jun 2015001
Sep 2015004
Dec 2015001
Jan 2016004
Feb 2016004
Mar 2016004
Jun 2016002
Jul 2016005
Aug 2016002
Sep 2016005
Oct 20160010
Nov 2016002
Jan 2017003
Feb 2017006
Mar 2017001
May 2017003
Jun 2017001
Aug 2017001
Jan 2018001
Feb 2018001
Jul 2018001
Aug 2018001
Sep 2018001
Dec 2018001
Feb 2019002
Mar 2019002
Apr 2019001
May 2019002
Jun 2019002
Jul 2019001
Aug 2019002
Sep 2019001
Oct 2019005
Nov 2019003
Dec 2019002
Jan 2020004
Feb 2020003
Mar 2020001
Apr 2020002
May 2020001
Jun 2020002
Jul 2020002
Aug 2020003
Sep 2020001
Oct 2020001
Nov 2020002
Dec 2020002
Jan 2021004
Feb 2021002
Mar 2021002
May 2021002
Jun 2021001
Aug 2021002
Total10204